Home

  History

  Staff List

  Scientific Goals

  Instruments

  Survey

  Publications

  Data Access

  NGC Objetcs in SCUSS

  UGC Objetcs in SCUSS

  Catalogs

  Meetings

  Contact us

  FAQ

 

PIs

Michael Lesser (Steward Observatory)
Xu Zhou (NAOC)


Xu and Michael

Co-Is

Steward Observatory, University of Arizona:
Edward Olszewski
Xiaohui Fan
Linhua Jiang

National Astronomical Observatories:
Zhaoji Jiang
Zhenyu Wu
Jun Ma
Jiali Wang
Boliang He (Center for Information and Computing)
Wei Zhang (LAMOST)
Zhou Fan
Tianmeng Zhang
Hu Zou
Song Wang

Shanghai Astronomical Observatory:
Yipeng Jing
Weipeng Lin
Shiyin Shen
Cheng Li
Minfeng Gu
Li Shao
Zhixiong Liang
Enci Wang

Department of Astronomy, Peking University:
Xuebing Wu
Martin C. Smith
Xiaowei Liu (KIAA)

Nanjing Normal University
Qirong Yuan

Graduate University, CAS
Cuihua Du
Copyright Steward Observatory, University of Arizona and National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, 2009, All rights reserved.